W naszej bibliotece została otwarta czytelnia internetowa.

 

W ramach Programu  IKONKA  Biblioteka Publiczna w Kłodawie otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Nasza czytelnia internetowa została bezpłatnie wyposażona 3 komputery PC, na których zainstalowano system operacyjny LINUX, pakiet biurowy OpenOffice i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie czytelni. Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających Czytelni Internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele „Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej ePolska” na lata 2004-2006.

 

Wyposażenie kłodawskiej książnicy w czytelnię internetową daje szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej. Pozwala również przywrócić bibliotece jej pierwotną, oświeceniową rolę - miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem. Dzięki programowi „Ikonka” wielu młodych (i nie tylko) ludzi otrzymało szansę skorzystania z zasobów edukacyjnych internetu, dotarcia zarówno do zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej jak również innych cennych źródeł wiedzy i informacji.

 

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z naszej czytelni.

 

admin

 

Regulamin korzystania z Czytelni Internetowej

 

1.     Prawo do bezpłatnego korzystania z Czytelni Internetowej przysługuje każdej osobie, która będzie umiała skorzystać z komputera za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej i studenckiej lub ważnego dokumentu z danymi osobowymi oraz fotografią.

2.     Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki.

3.     W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

4.     Użytkownik wyrażający wolę korzystania z Czytelni Internetowej jest zobowiązany okazać legitymację lub dowód osobisty u dyżurującego bibliotekarza w celu wpisania danych korzystającego do zeszytu ewidencji odwiedzin.

5.     Indywidualna sesja wyszukiwawcza w danym dniu może trwać godzinę. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać użytkownikowi większą ilość czasu (pisanie pracy magisterskiej, praca naukowa). O takiej potrzebie należy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy. Istnieje również możliwość przedłużenia godzinnej sesji, jeśli bibliotekarz stwierdzi, że nie ma innych czytelników oczekujących na dostęp do komputera.

6.     Wyszukiwania internetowe mają służyć wyłącznie celom informacyjno-naukowym, czyli mają być źródłem informacji służącej nauce, kształceniu i pracom badawczym.

7.     Zabrania się wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem (np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc). Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim) oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (np. gry, komunikatory, randki).

8.     Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza tylko w sytuacji, gdy wszystkie stanowiska są zajęte.

9.     Stanowisko komputerowe opuszczone przez użytkownika na dłużej niż 10 minut, zostanie udostępnione innemu użytkownikowi, bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

10.       W Czytelni Internetowej nie udostępnia się żadnych dokumentów z innych czytelń.

11.       Pracownicy biblioteki nie przeprowadzają szkoleń dla indywidualnych użytkowników w zakresie korzystania z Internetu oraz zainstalowanych na stanowiskach komputerowych programów. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.

12.       Użytkownik ma możliwość:

 

1)     korzystania z Internetu,

2)     pracy z systemem operacyjnym UNUX MADRIVA 2008. programami pakietu OpenOffice: Writer - procesor tekstu, Cale - arkusz kalkulacyjny, Base - tworzenie baz danych, Draw - program graficzny, Impress - tworzenie prezentacji - zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych,

3)     korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych,

4)     zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych (dyskietkach bądź pendrive),

5)     wykonywania płatnych wydruków (czarno-białych) - zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnej instrukcji.

 

13.  Niedozwolone jest:

 

1)     wszelkie działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,

2)     wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,

3)     łamanie zabezpieczeń systemu,

4)     samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych.

 

14.       Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać  wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach (dyskietka, pendrive). Informacje nie zapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

15.       Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią.

16.       Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów prosimy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.

17.       Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza (lub inne osoby do tego uprawnione.

18.       Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

19.       Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki Publicznej, a użytkownik może się od niej odwołać.

20.       Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji internetowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.

21.       Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kłodawie.