"Kiedy jakaś biblioteka przestaje istnieć, kiedy jakaś księgarnia na zawsze zamyka podwoje, kiedy jakaś książka ginie w otchłani zapomnienia, ci, którzy znają to miejsce, my, strażnicy ich dusz, robimy, co w naszej mocy, aby te bezdomne książki trafiły tutaj. Bo tutaj książki, o których nikt już nie pamięta, książki, które zagubiły się w czasie, żyją nieustającą nadzieją, iż pewnego dnia trafią do rąk nowego czytelnika, że zawładnie nimi nowy duch".

Ten trud w roku 1945 podjęły dwie kobiety: Pani Michalina Remieszko kierownik Szkoły Powszechnej i Pani Helena Szmaja, które w zniszczonej i wyludnionej wojną Kłodawie, zaczęły zbierać po domach książki, które pozostały po zniszczonych bibliotekach: żydowskiej, parafialnej i samorządowej. W wyniku podjętego przedsięwzięcia zebrano 296 książek. Znaczną część stanowiły książki ze zbiorów prywatnych, darowizn i zakupu, które stanowiły podstawę księgozbioru biblioteki. W księgach inwentarzowych pierwsze zapisy pochodzą z 1946 r., dlatego ten rok uznaje się za datę oficjalnego otwarcia Gromadzkiej Biblioteki Publicznej Wiedza z siedzibą w Zarządzie Miejskim. Według karty rejestracyjnej biblioteki na mocy dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r., za rok założenia przyjęto rok 1947. Rejestracji dokonano 27 listopada 1967 roku. W roku 1947 biblioteka otrzymała samodzielne pomieszczenie przy ulicy Szkolnej 1. Od stycznia 1949 r. Biblioteka przyjęła nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej.

We wrześniu 1950 r. otrzymano nowy lokal na Placu Wolności ( dom p. Janiszewskiego ), składający się z dwóch sal o powierzchni 84 m². Lata 50-te to okres walki z analfabetyzmem, biblioteka weszła w skład Gminnej Komisji Społecznej do Walki z Wtórnym Analfabetyzmem. Głównym zadaniem było werbowanie absolwentów kursów nauki czytania w szeregi czytelników. W dniu 30 czerwca 1956 roku po 11 latach pracy odeszła ze względu na stan zdrowia Helena Szmaja. Jej miejsce zajęła Irena Jaszczak. Pod koniec 1961 roku bibliotekę przeniesiono na ulicę Warszawską 24, do 48 m² pomieszczeń, po restauracji, w których nie wykonano żadnych prac remontowych. Lokal był ciemny, wilgotny, zniszczony.

W dniu 1 grudnia 1962 roku nastąpiła zmiana kierownika, na miejsce Pani Jaszczak, przyjęto Bożenę Kurowską. Początek lat 60 tych to zły czas dla kultury kłodawskiej, której sprawy przeszły na plan dalszy, na 2,5 miesiąca w okresie zimowym zamknięto bibliotekę z powodu braku środków finansowych na zakup opału.

W latach 1964 - 65 z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej otrzymano środki na zakup nowego sprzętu. Zakup książek w tym czasie prowadzony był przez Bibliotekę Powiatową w Kole. Rok 1968 to zły rok dla biblioteki i książek, które upchane na regałach zaczęły pleśnieć. W 1969 roku decyzją Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Kłodawie, Pana Tadeusza Lankiewicza, Miejska Biblioteka Publiczna przeniesiona zostaje ponownie na Plac Wolności, do 4 pomieszczeń o pow. 80 m² po ustępującym Ośrodku Zdrowia (obecnie dom państwa Hyżych). Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych w roku 1970 zakupiono nowe wyposażenie, które służy po dzień dzisiejszy. Biblioteka miała wolny dostęp do półek i czytelnię. Wzrosło zainteresowanie biblioteką, przeprowadzono wiele form pracy z czytelnikami. Z dniem 1 czerwca 1975 r. zmienia się nazwa biblioteki na Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kłodawie. Pod zarząd biblioteki przeszły biblioteki gminne z Biblioteką w Bierzwiennej Długiej. Funkcjonującą od 1948 i w Pomarzanach Fabrycznych (63r.), jako filie z ich 13 punktami bibliotecznymi. We wrześniu 1976 r. otwarto filię w Straszkówku. Dyrektor Stacji Hodowli Roślin w Chodowie, przekazał na ten cel lokal we dworku, ponadto pracownik filii utrzymywany był z funduszu płac tego zakładu. W roku 1992 w ramach reorganizacji Stacji Hodowli Roślin filia została zlikwidowana. Lata 1977 - 1978 to okres dużej rotacji pracowników. Odeszła Teresa Lewandowska a pracę podejmowały: Anna Rakowska, Urszula Kołuda-Gralińska, Danuta Ostrowska. Rok 1980 to okres stabilizacji zatrudnienia i rozkwit pracy z dziećmi i młodzieżą. Zwiększający się księgozbiór w pełni satysfakcjonował czytelników. Biblioteka umacniała swoją funkcję w środowisku. 20 września 1989 r. otwarto Filię Nr 1 na Osiedlu Górniczym. Lokalem były 2 pomieszczenia w piwnicy bloku na ulicy Bohaterów Września 3, wynajęte od Spółdzielni Mieszkaniowej. Kierownikiem filii została Barbara Maćkowiak.

Od roku 1990 zwrócono większą uwagę na działalność informacyjno - bibliograficzną. Biblioteka stała się warsztatem pracy młodzieży szkolnej i ludzi uzupełniających wykształcenie. Wielkim problemem był brak czytelni. Przez następne lata sytuacja jeszcze się pogorszyła. W 1991 r. właściciel posesji, w której mieściła się biblioteka określił tak wysoki czynsz za lokal, że w styczniu 1992 roku władze samorządowe zdecydowały się przenieść bibliotekę na Osiedle Górnicze po byłym hotelu robotniczym do niefunkcjonalnych pomieszczeń o pow. 66 m². Problemem było pomieszczenie sprzętu z księgozbiorem. Zawieszono działalność Filii Nr 1, w jej pomieszczeniach przygotowano wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży. Rozpoczął się ciężki okres dla pracowników i czytelników z powodu zimna, ciasnoty. Zauważono postępujący proces niszczenia księgozbioru. We wrześniu 1993 roku z pracy odchodzi Danuta Ostrowska, obowiązki po niej przekazano Barbarze Maćkowiak. Do pracy w wypożyczalni dla dzieci 1 października 1993 roku przyjęto Katarzynę Klimańską. Władze samorządowe w osobie burmistrza Józefa Chudego widząc narastające trudności w funkcjonowaniu biblioteki, zaczęły rozważać możliwość rozwiązania problemu. Zakupiono dom jednorodzinny z budynkiem gospodarczym, który znajduje się na działce zagrodowej o pow. 700 m² , blisko starówki kłodawskiej przy ulicy Szkolnej 5. Budynek o pow. 210 m² poddano pracom remontowym, przystosowując go do potrzeb biblioteki. Remont zakończono 16 maja 1995 roku. Oficjalne otwarcie biblioteki odbyło się 14 grudnia 1995 roku, dokonali go wspólnie symbolicznym przecięciem wstęgi Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Domański oraz mgr Lech Hejman Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Na Osiedlu Górniczym, wznowiła działalność Filia Nr 1, której kierownikiem od 14 grudnia 1995 roku została Mariola Stołek. W czerwcu 1998 roku dla potrzeb Filii Nr 1, przekazano nowy lokal przy ulicy Bohaterów Września 9. w roku 1996 utworzono stanowisko księgowej a do pracy przyjęto Małgorzatę Antczak-Cichomską.

W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju w roku 1999 opiekę merytoryczną nad Biblioteką Publiczną w Kłodawie przejmuje od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Koninie, która traci charakter wojewódzki, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole. 15 czerwca 2001 roku na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kłodawie medal Zasłużony dla miasta i gminy otrzymały Pani Helena Szmaja i Pani Wanda Draczyńska, a 3 lata później to samo wyróżnienie otrzymała mgr Bożena Kurowska. Medal ten był uhonorowaniem jej pracy na rzecz upowszechniania czytelnictwa, a jednocześnie znakiem, że zawód bibliotekarza jest potrzebny i szanowany w środowisku lokalnym. Rok 2003 to ciężki rok dla zadłużonej Gminy, w ramach oszczędności zostaje zlikwidowana Filia Nr 1 na Osiedlu Górniczym, zmniejszono etaty na filiach w Bierzwiennej Długiej i Pomarzanach Fabrycznych, co spowodowało zmniejszenie godzin otwarcia, zabrano 1,5 etatu w Bibliotece Publicznej w Kłodawie. Mimo poprawy sytuacji finansowej gminy etatów nie przywrócono.

30 września 2003 roku po 40 latach pracy na emeryturę przechodzi mgr Bożena Kurowska, od 1 października obowiązki dyrektora przejmuje mgr Barbara Maćkowiak.

W roku 2006 z programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa priorytet 1 Rozwój Księgozbiorów Bibliotek ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kłodawska książnica otrzymała 8450,00 zł na zakup nowości wydawniczych, z których zakupiono 459 nowych książek. Przez okres całej swojej działalności Biblioteka uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Współpracuje ze wszystkimi szkołami z terenu gminy, przeprowadzając i organizując lekcje biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne i recytatorskie. Przyjmuje wycieczki z przedszkoli i klas początkowych. Odbywają się także montaże słowno-muzyczne, wieczory baśni, promocja książek, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania autorskie. Biblioteka pod względem wyników czytelniczych zajmowała czołowe miejsce w województwie konińskim, a obecnie jest w czołówce bibliotek miejsko-gminnych powiatu kolskiego. W roku 2006 do ksiąg inwentarzowych wprowadzono 1007 nowych jednostek, z czego zakup stanowi 996 książek, zarejestrowano 1268 czytelników i wypożyczono 21973 książki, z czytelni na miejscu 2964, ostatnim numerem inwentarzowym jest nr 46189.

Biblioteka jest głównym ośrodkiem upowszechniania książki i przyczynia się do rozwoju zainteresowań czytelniczych, istnieje duża współzależność miedzy jej funkcjami a potrzebami danego środowiska. Księgozbiór biblioteki dostarcza czytelnikom wiele doznań rekreacyjno-estetycznych, a przede wszystkim spełnia ogromną funkcję informatyczno-kształcącą, jest warsztatem pracy dla uczniów szkół różnego szczebla i dla podwyższających swoje kwalifikacje. Obecnie w Bibliotece Publicznej w Kłodawie pracują 4 osoby: Dyrektor mgr Barbara Maćkowiak, Katarzyna Klimańska - bibliotekarz, Małgorzata Cichomska - księgowa i Henryka Zawadzka - sprzątaczka. Biblioteka posiada dwie filie biblioteczne. Filia w Bierzwiennej Długiej kierownik mgr Elżbieta Stępień i filia w Pomarzanach Fabrycznych kierownik Teresa Małecka. Marzeniem moim jest aby w dobie społeczeństwa informacyjnego, nasza biblioteka dysponowała dostępem do internetu dla czytelników. Posiadała czytelnię internetową, z której mogłyby korzystać dzieci niemające jeszcze komputerów w domu. Dzieci te byłyby bezpieczne pod okiem bibliotekarza i wolne od niebezpieczeństw czyhających w zatłoczonych i zadymionych kawiarenkach internetowych.