REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w KŁODAWIE

 

1. PRAWO KORZYSTANIA

 

1.     Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej mają stali mieszkańcy    miasta i  gminy Kłodawa.

2.     Obywatele nie mający stałego zameldowania na terenie miasta i gminy,  posiadają prawo  do korzystania ze zbiorów po złożeniu kaucji, zwracanej po całkowitym rozliczeniu się z wypożyczonych książek. Wysokość kaucji określa  jednorazowo dyrektor placówki.

3.     Obywatele pełnoletni przy zapisie zobowiązani są okazać:

 

a)     dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce         zamieszkania.

b)    zapoznać się z regulaminem wypożyczalni i wypełnić zobowiązanie o   jego znajomości i przestrzeganiu, potwierdzone własnoręcznym  podpisem.

4.     Niepełnoletnich do biblioteki zapisują rodzice lub opiekunowie prawni na   podstawie  dowodu osobistego. Wypełniają kartę zobowiązań i  własnoręcznym podpisem stwierdzają znajomość regulaminu, przyjmując na siebie  odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w  stosunku do biblioteki.

5.     Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu, miejsca pracy i nauki.

 

2. WYPOŻYCZANIE

 

1.     Czytelnik ma prawo wypożyczyć z biblioteki 5 woluminów na okres nie    dłuższy niż jeden miesiąc.

2.     Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć po zgłoszeniu się  do biblioteki z książką. Bibliotekarz może przedłużyć termin  wypożyczenia  do14 dni o ile nie ma na te książki zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3.     W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w ust.1.

4.     Jeżeli czytelnik potrzebuje książki o charakterze naukowym, której nie ma w księgozbiorze może starać się o jej wypożyczenie z innej   biblioteki. Z książek wypożyczonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnik może korzystać tylko na miejscu w  bibliotece i musi ponieść koszty związane z jej sprowadzeniem do biblioteki i kosztami zwrotu.

5.     Z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz książek o charakterze naukowym zastrzeżonych przez bibliotekarza, korzystać można tylko  na miejscu w bibliotece.

6.     Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z  wypożyczeń zbiorów bibliotecznych.

7.     Czytelnik nie posiada prawa wypożyczania innym osobom książek  będących własnością biblioteki.

 

3. OPŁATY ZA PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

1.     Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w   2, ust.1.biblioteka   wysyła upomnienia i pobiera za nie opłatę w wysokości zapewniające zwrot kosztów wysyłki na które składa się cena druku upomnienia,  znaczka pocztowego, pokwitowania zwrotnego.

2.     Pobiera karę w wysokości 0,10 zł. od wolumina za każdą dobę po upływie terminu zwrotu.

3.     W przypadku odesłania po terminie książek, czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia kosztów upomnień, kary za przetrzymywanie i  kosztów doręczenia przesyłki przez pocztę.

 

4. ODSZKODOWANIA ZA ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻEK

 

1.     Czytelnik i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane na „karcie uszkodzeń” lub karcie książki.

2.     W przypadku zagubienia lub kompletnego zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub do  wielokrotnego zwrócenia jej wartości inwentarzowej łącznie z kosztem oprawy. Wysokość odszkodowania określają szczegółowe zasady zawarte w Zarządzeniu Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  (do wglądu u Dyrektora Biblioteki).

3.     Za uszkodzenie książki czytelnik zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie, którego wysokość określi Dyrektor Biblioteki, w zależności   od stopnia uszkodzenia książki.

4.     W razie spornego stanowiska czytelnika wobec zwrotu wypożyczonych książek, biblioteka dochodzi swych praw na drodze sądowej.

 

5. PORADY I INFORMACJE

 

1.     Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące  książek, doboru  lektury i zestawień literatury na interesujący go temat. Czytelnik może korzystać z usług ksero w bibliotece, za które uiszcza  opłatę.

 

6. ŻYCZENIA I ZAŻALENIA CZYTELNIKÓW

 

1.     Życzenia i zażalenia czytelnik może wpisywać do „księgi życzeń i zażaleń”, która znajduje  się u dyrektora biblioteki, z której korzysta   czytelnik. Ze skargami i wnioskami czytelnicy mogą zwracać się do władz Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

 

7. PRZEPIS KOŃCOWY

 

1.     Przy Bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, które posiada prawo  pobierania składek  od czytelników na swoją działalność.

2.     Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być decyzją Dyrektora Biblioteki czasowo pozbawiony prawa korzystania z   wypożyczeń  zbiorów.

3.     Niniejszy regulamin obowiązuje od 28 października 1992r. Regulamin zatwierdzono na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.  o bibliotekach. Dz.U. nr 85 i ustawy z 25 października 1991r. o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2001r. nr 13 oraz Statutu Biblioteki Publicznej w Kłodawie.

 

 

 

 

STATUT   BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  w  KŁODAWIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

1.     Biblioteka Publiczna w Kłodawie zwana dalej  „Biblioteką” została utworzona  w 1946r.  i jest wpisana do Rejestru gminnych instytucji kultury pod poz. 4011/2 2001.03.1992r.

2.     Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

 

1)     ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 ze zm.),

2)     ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności    kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123),

3)     ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 ze zm),

4)     postanowień niniejszego Statutu.

 

 

§2

 

Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

 

§3

 

Siedzibą Biblioteki jest miasto Kłodawa, a terenem jej działania Gmina Kłodawa.

 

§4

                                        

Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii zlokalizowanych w Kłodawie, Bierzwiennej Długiej i Pomorzanach Fabrycznych, a także punków bibliotecznych.

 

§5

 

1.     Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

2.     Filia nie posiada osobowości prawnej, a jej kierownik prowadzi gospodarkę  finansową w ramach udzielonych mu przez dyrektora Biblioteki pełnomocnictw w oparciu o środki przeznaczone dla filii w planie finansowym Biblioteki.  

 

§6

 

Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej, prostokątnej z napisem  „Biblioteka Publiczna w Kłodawie” oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku  „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kłodawie”

 

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

 

§7

 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy Kłodawa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

 

§8

1.     Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 

1)     gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2)     udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

3)     organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,

4)     prowadzenie działalności informacyjno    bibliograficznej,

5)     organizowanie form pracy służących popularyzowaniu i upowszechnianiu książki i czytelnictwa,

6)     współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy,

7)     gromadzenie i przechowywanie kronik zlikwidowanych instytucji i jednostek z terenu gminy Kłodawa.

 

2.     Biblioteka może podejmować inne niż określone w ust. 1 działania wynikające z potrzeb środowiska.

 

§9

 

1.     Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na  realizację zadań statutowych i pokrywanie bieżącej działalności w szczególności na:

 

1)     wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,

2)     odpłatnym doradztwie w zakresie usług bibliotecznych,

3)     organizowaniu aukcji książek,

4)     prowadzeniu sprzedaży książek,

5)     działalności wydawniczej.

 

2.     Działalność gospodarcza , o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań  statutowych.

 

§10

 

Biblioteka może w granicach określonych ustawą o bibliotekach pobierać opłaty za usługi biblioteczne.

 

Rozdział III

Organy  Biblioteki i jej organizacja

 

§11

 

1.     Organem zarządzającym Biblioteki jest dyrektor, który kieruje jej działalnością.

2.     Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Kłodawy.

3.     Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora Biblioteki wykonuje Burmistrz   Kłodawy

 

§12

 

1.     Dyrektor powołuje i odwołuje kierowników filii.

2.     Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnianego i zwalnianego przez siebie głównego księgowego.

3.     Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

 

1)     kierowanie bieżącą działalnością,

2)     reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,

3)     zarządzanie majątkiem Biblioteki,

4)     zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

5)     ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

6)     wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

7)     ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

8)     sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

9)     występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację  zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

 

4.     W przypadku nieobecności dyrektora jego zadania wykonuje upoważniony pracownik Biblioteki.

5.     Kierownicy filii i główny księgowy oraz pracownik o którym mowa w ust. działają w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i  skutki swoich działań.

 

§13

 

1.     Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest   samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2.     Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

 

§14

 

1.     W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.

2.     W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

3.     Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników wykonuje dyrektor Biblioteki.

 

§15

 

1.     Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych, dzieci, czytelnię, może prowadzić filie i punkty biblioteczne, a także inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2.     Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§16

 

Szczegółową organizację wewnętrzną Bibliotek określa Regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki.

 

§17

 

1.     Burmistrz Kłodawy sprawuje nad Biblioteką nadzór administracyjno - finansowy.

2.     Nadzorowi temu podlega:

 

1)     prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi  oraz gospodarowania mieniem,

2)     przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

 

3.     W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Zarząd ma prawo wydelegować imiennie  swoich członków lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury.

4.     Osoby, o których mowa w ust.3 mają prawo:

 

1)     wstępu do Biblioteki w godzinach otwarcia,

2)     wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.

 

5.     Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje  osoba je przeprowadzająca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i  uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

6.     Treść protokołu, wraz ze stanowiskiem dyrektora rozpatruje Burmistrz Kłodawy, wydając   stosowne zalecenia.

7.     Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Zarządu i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Burmistrza Kłodawy o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

 

§18

 

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu w zakresie określonym w art.27 ust.5 w związku z art.20 ust. 1 ustawy o bibliotekach.